Piiripestiin rekrytointi ja pestaaminen

Kysy mukaan rohkeasti!

Kun tarvitset uusia vapaaehtoisia, on parasta kysyä omia partiotuttuja mukaan tai kysyä heiltä, kuka on sellainen tehtävään sopiva osaaja, jota he voisivat suositella!

Kysyessäsi uutta ihmistä mukaan kannattaa tarttua puhelimeen, jotta toinen voi kysyä kaikki mieleensä tulevat kysymykset ennen päätöksen tekemistä. Kannattaa myös antaa toiselle mietintäaikaa ja sopia vaikka aika, jossa keskustellaan asiasta uudestaan. Kysy rohkeasti – jokainen on imarreltu, että juuri häntä on ajateltu!

Piirin vapaaehtoistehtävän aloituksesta tai jatkosta sopiminen

Pestaus kuuluu olennaisena osana partiopestissä toimimiseen! Pestaus tehdään, jotta uuteen pestiin astuva tietää mihin sitoutuu ja miten häntä tuetaan pestissä. Pestaus tehdään käymällä pestikeskustelu.

Kaikki uuden tehtävän aloittavat vapaaehtoiset keskustelevat pestiesihenkilönsä kanssa mm. tehtävän sisällöstä, tavoitteista ja siitä millaista tukea on tarjolla. Keskustelu käydään uudestaan kehityskeskustelunomaisesti säännöllisesti aina, kun pestin jatkosta sovitaan, vähintään vuoden välein (tätä kutsutaan välipestikeskusteluksi).

Henkilö on virallisesti piirin luottamushenkilö, kun pestikeskustelu on käyty, pestilomake täytetty ja piirihallitus on vahvistanut pestin. Uusi pestattu saa tällöin tarvittavat tunnukset, piirihuivin ja muut mahdolliset tarvikkeet, joita tarvitsee pestissään. 

Pestaamisprosessi käytännössä

 1. Vapaaehtoinen hakee pestiä piirin kotisivujen pestihaun kautta
 2. Pestiin valitun vapaaehtoisen kanssa käydään pestikeskustelu, jonka ohessa täytetään pestikeskustelulomake
 3. Pestaaja hyväksyy pestihakemuksen Kuksassa, jonka jälkeen piirihallitus vahvistaa sen
 4. Pestikeskustelulomakkeen täyttämisen ja Kuksa-merkinnän jälkeen piiritoimisto hoitaa tarvittavat tunnukset ja ohjeistukset piiripestin aloittamiseen

Täyttäkää lomake pestiesihenkilön ja pestattavan kesken aina aloitus- ja välipestikeskusteluita käydessä (eli pestin aloituksesta ja jatkamisesta sopiessa).

Lomakkeen tiedot tulevat Uudenmaan Partiopiirin piirihallitukselle ja piiritoimistolle tiedoksi siitä, mitä pestistä on sovittu. Sovittuja asioita voidaan toki myös muuttaa jälkeenpäin. Ennen keskustelua pestaajan on hyvä tutustua pestilomakkeeseen. Pestattava vapaaehtoinen kirjaa sovittavat asiat lomakkeelle keskustelun aikana.

Pestikeskustelussa käydään läpi, millaisia koulutuksia pestattavan tulee käydä tai mistä voisi olla hyötyä pestissä! Piiri maksaa pestiä tukevat, piirihallituksen jäsenen kanssa sovitut koulutukset ja normaalisti myös matkakulut. Koulutukset voivat olla myös muun tahon kuin partion järjestämiä.

Partion koulutukset löytyvät tapahtumakalenterista (huom. osassa järjestäjänä piiri ja osassa Suomen Partiolaiset, kalenterissa vaikuttaa tapahtuman näkymiseen), ja niitä ovat esimerkiksi:

 • tervetuloa piiriin -koulutus (kaikkiin pesteihin, tammi- ja elokuussa)
 • partiojohtajaperuskoulutus (kaikkiin pesteihin)
 • partiokouluttajakoulutus
 • valmentajakoulutus
 • ohjelma-, pesti- tai lippukunnanjohtajakoulutus (ohjelman, rekrytoinnin, vapaaehtoistuen tai hallinnon kanssa tekemisissä oleville)
 • SP:n koulutustapahtuma Kohtaus keväisin (valmentajille, koulutuksen, kasvatuksen ja lippukuntatuen luottiksille)
 • SP:n viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivä syksyisin
 • partiojohtajajatkokoulutus Ko-Gi

Vapaaehtoinen saa piirihuivin käytyään pestikeskustelun. Käytä piirihuivia aina silloin, kun edustat piiriä. Käyttäessäsi piirihuivia toimit kaikkien uusmaalaisten lippukuntien puolesta ja asialla.

Jos vapaaehtoistehtävääsi kuuluu muiden piirin vapaaehtoisten johtamista ryhmässä tai projektissa, olet pestiesihenkilö. Pestiesihenkilön toimivan tueksi on tehty vuosikello, josta löytyy pestiin kuuluvia tapahtumia ja esim. pestikeskustelujen suositellut ajankohdat.

Piirin vapaaehtoistehtävän päättäminen

Pestiesihenkilön ja pestissä toimivan on tärkeää pestin päättyessä keskustella siitä, miten sovitut asiat toteutuivat, mitä kehitettävää pestissä mahdollisesti olisi ja mikä olisi seuraava askel henkilön partiopolulla. Tätä keskustelua ei lähetetä piirille tiedoksi, vaan siihen voi käyttää alla olevaa pohjaa.

Kuva: Markus Ketola