Ansiomitalit

Ansiomitalit myönnetään yksilölle yleensä järjestyksessä. Tarkista siis, mitä merkkejä henkilöllä jo on!

Ansiomerkkipolku: 1-2 vuoden ansioista voidaan myöntää Uudenmaan rautainen ansiomitali. Siitä 1-2 vuoden jälkeen voidaan myöntää Uudenmaan pronssinen ansiomitali. Tästä kolmen vuoden päästä voidaan myöntää Suomen Partiolaisten pronssinen ansiomitali. Siitä 2-3 vuoden päästä Uudenmaan hopeinen ansiomitali. Kolmen vuoden päästä olisi Suomen Partiolaisten hopeisen ansiomitalin vuoro.

Rautainen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, joka on aktiivisesti mahdollistanut partiotoimintaa lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Havaintoaika vähintään 1 vuosi. Ansioiksi ei edellytä pitkäaikaisia partiotehtäviä tai partiohistoriaa. Mitaliin kuuluu nauhalaatta.

Esimerkkejä tehtävistä: Saaja on toiminut lippukunnassa kokeneen akelan apulaisena, osallistunut lippukunnan retkien toteuttamiseen tai muuten ollut toiminnallaan mahdollistamassa partion toteutumista viikkotoiminnan ja tapahtumien kautta.

Merkkiä haettaessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Millaisia partiotehtäviä saajaehdokkaalla on ollut havaintoaikana? Partiotehtävillä tarkoitetaan sovittua pestiä tai partiotehtävää, johon liittyy selvä toimenkuva.
 2. Miten yllä kuvattujen partiotehtävien hoitaminen on mahdollistanut partiotoimintaa?
 3. Kuvaile konkreettisin esimerkein (2-3), miten ansioitunut on hoitanut aktiivisesti partiotehtävänsä?

Pronssinen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, jossa itsessään on tapahtunut partion tavoitteiden mukaista kasvua hänen suorittaessaan menestyksekkäästi partiotehtäviään lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Tehtävät voivat olla erilaisia esimerkiksi ryhmänjohtaminen, erilaiset leiri- tai tapahtumapestit, hallinnontehtävät, partiokoulutukseen liittyvät tehtävät tai muut kasvun mahdollistavat partiotehtävät. Havaintoaika on vähintään 3 vuotta, johon sisältyy rautaiseen ansiomitaliin käytetty havaintoaika. Mitaliin kuuluu nauhalaatta.

Merkkiä haettaessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Luettele ansioituneen partiotehtävät toimiaikoineen (vähintään kolmen vuoden ajalta) (esim. ryhmänjohtaja 11/2018-5/2020, kesäleirin ohjelmavastaava 3/2020-10/2020, hallituksen jäsen 5/2020-jatkuu edelleen).
 2. Kuvaile, miten ansioitunut on hoitanut partiotehtävänsä? 
 3. Kuvaile, millaista kasvua ja kehittymistä hänessä on tapahtunut havaintoaikana? 

SP:n pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena vuosia kestäneestä säännöllisestä ja tuloksellisesta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Partiotehtäviä saajalla tulee olla kuuden vuoden edestä. 

 Vinkki: Jos saajalle haetaan ansiomitalia yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä (esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen), tulee perusteluissa avata, miten saaja on tehtävää hoitanut siten, että toiminta voidaan katsoa aktiiviseksi.

Hopeinen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, joka on aiheuttanut toisissa partion tavoitteiden mukaista kasvua suorittaessaan menestyksekkäästi partiotehtäviään lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Tehtävät voivat olla erilaisia esimerkiksi ryhmänjohtaminen, erilaiset leiri- tai tapahtumapestit, hallinnontehtävät, partiokoulutukseen liittyvät tehtävät tai muut kasvattamisen mahdollistavat partiotehtävät. Merkkiä ei myönnetä pelkästään pestissä olemisen perusteella. Havaintoaika on vähintään 9 vuotta, johon sisältyy aiempien ansiomitaleihin kuulunut havaintoaika. Mitaliin kuuluu nauhalaatta. 

Merkkiä haettaessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Luettele ansioituneen partiotehtävät toimiaikoineen (vähintään yhdeksän vuoden ajalta) (esim. ryhmänjohtaja 11/2018-5/2020, kesäleirin ohjelmavastaava 3/2020-10/2020, hallituksen jäsen 5/2020-jatkuu edelleen).
 2. Kuvaile, miten ansioitunut on hoitanut menestyksekkäästi partiotehtäviänsä? 
 3. Kuvaile, miten ja millaista partion kasvatustavoitteiden mukaista kasvua ja kehittymistä ansioitunut on saanut aikaan kanssatoimijoissaan havaintoaikana?

SP:n hopeinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Hopeisen ansiomitalin saaja toimii vaativissa partiotehtävissä ja niitä leimaa nousujohteisuus. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 12 vuoden edestä.

Vinkki: Jos saajalle haetaan ansiomitalia yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä (esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen), tulee perusteluissa avata, miten saaja on tehtävää hoitanut siten, että toiminta voidaan katsoa aktiiviseksi.

Kultainen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, joka on laajalti ja pitkään aiheuttanut toisissa partion tavoitteiden mukaista kasvua suorittaessaan menestyksekkäästi ja vaikuttavasti partiotehtäviään lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Tehtävät voivat olla erilaisia esimerkiksi ryhmänjohtaminen, erilaiset leiri- tai tapahtumapestit, hallinnontehtävät, partiokoulutukseen liittyvät tehtävät tai muut kasvattamisen mahdollistavat partiotehtävät. (Vaikuttavuudella viitataan mm. tulokselliseen toimintaan ja partion päämäärään. [ks. peruskirja ja partion päämäärä -> Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.]) Havaintoaika on vähintään 15 vuotta, johon sisältyy aiempien ansiomitaleihin kuulunut havaintoaika. Mitaliin kuuluu nauhalaatta.

Hakemukseen on mahdollista liittää puoltolausunto, joka voi täydentää, laajentaa tai syventää kuvausta ansioituneen ansioitumisesta. Puoltolausunto voi olla partiosta tai partion ulkopuolelta.

Merkkiä haettaessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Luettele ansioituneen partiotehtävät toimiaikoineen (vähintään 15 vuoden ajalta) (esim. ryhmänjohtaja 11/2018-5/2020, kesäleirin ohjelmavastaava 3/2020-10/2020, hallituksen jäsen 5/2020-jatkuu edelleen).
 2. Kuvaile, miten ansioitunut on hoitanut menestyksekkäästi ja vaikuttavasti partiotehtävänsä?
 3. Kuvaile, miten ja millaista partion kasvatustavoitteiden mukaista kasvua ja kehittymistä ansioitunut on saanut aikaan kanssatoimijoissaan havaintoaikana? 
 4. Kerro mikä tekee ansioituneen toiminnasta laaja-alaista.

SP:n hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta Suomen Partiolaisten tai partiopiirin sekä erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 18 vuoden edestä. Hopeisen ansioristin saajalla tulisi olla piiri- tai keskusjärjestötason tehtäviä.

Vinkki: Hopeista ansioristiä voidaan ehdottaa myös pelkästään lippukuntatason tehtäviä tehneelle partiojohtajalle. Tällöin pestivuosia tehtävissä tulee olla huomattavasti enemmän kuin 18 vuotta.

Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta.

SP:n kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta, joka on koitunut valtakunnallisen partiotoiminnan ja partiopiirin sekä lippukunnanpartiotoiminnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 24 vuoden edestä.

Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta.

SP:n suuri ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta maamme partioliikkeen hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 30 vuoden edestä. Saajalta edellytetään valtakunnallisia partiotehtäviä, ja että hän on saavuttanut tunnustetun aseman partioansioittensa ja persoonallisuutensa perusteella.

Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. Lisäksi tulee perustella, miten saajaa voi pitää tunnettuna partiopersoonana, ja tarvittaessa tehostaa tätä eri tahoilta kerätyin puoltolausunnoin.