piirihallitus

Lippukunnat valitsevat piirinjohtajat syyskokouksessa

11.10.2018,

Tervetuloa Uudenmaan Partiopiiri ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Kirkkonummelle. Syyskokous pidetään Kirkkonummella (Tinantie 4, 02430 Masala) sunnuntaina 28.10.2018 lippukuntapäivän yhteydessä. Valtakirjat tarkistetaan 12.30 alkaen ja kokous avataan kello 13.00.

Piirin kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden. Piirin varsinaisia jäseniä ovat piirihallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat. Rekisteröity lippukunta ei voi valtuuttaa yhtä edustajaa käyttämään useampaa kuin yhtä ääntä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Piirin kokouksiin ovat kaikki tervetulleita!

Sääntöjen mukaan syyskokouksen tehtävänä on:

 1. valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. valita kaksi ääntenlaskijaa
 4. hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten (merkitä tiedoksi tapahtumakalenteri)
 5. hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten
 6. valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 7. valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 8. vahvistaa hallituksen koko seuraavalle toimikaudelle
 9. valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 10. valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi tai KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön
 11. käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Kokouksen esityslista, kokouksen menettelytavat, kevään tapahtumakalenteri

Aikuiset, Lippukunnille, Piirin kokoukset, Uutiset, Vaeltajat , , , , ,

Kuulumisia piirihallituksesta

5.10.2018,

Piirihallitus kokoontui tiistaina 18.9.2018 Partioasemalla. Lue ministeriöiden kuulumiset!

Hallinto

Piirin yhteisvastuuhanke “100 uutta tapaa” ja hanketyöntekijän työsuhde on päättynyt.

Luottisseminaarissa elokuussa tehtiin piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2019, opittiin lisää fasilitoinnista ja inspiroiduttiin miettimään “näin on aina ennenkin tehty” -ajatusten ulkopuolelle. Mukaan olisi mahtunut enemmänkin luottiksia!

Piirin sääntömääräinen jäsenkokous järjestetään lokakuussa. Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin piirin toimintasuunnitelma 2019 ja talousarvio 2019 esitettäväksi jäsenkokoukselle. Syyskokouksessa valitaa uusia jäseniä piirihallitukseen.

Suomen partiolaisten Tulevaisuusseminaarissa 22.-23.9. pohditaan suomalaisen partiotoiminnan tulevaisuutta sekä järjestetään Partioneuvoston kokous II/18, jossa päätetään muun muassa partion peruskirjan ja partiolupauksen muutosprosessin käynnistämisestä.

Aikuiset, Avoimet pestit, Piirin kokoukset, Uutiset, Vaeltajat ,

Piirihallitus käynnisti toiminnan syyskauden

17.9.2018,

Piirihallitus käynnisti syksynsä hallituksen kokouksella. Kokouksessa palasimme alkukesän ilouutisiin Lohjanjärven Loiskeen perustamisesta.Kävimme myös läpi yhteisvastuuhankkeen tuloksia ja ihailimme vastavalmistuneita scout point- ja seikkailukerho-oppaita. Lisäksi päätimme alustavasti tukea Partiomestari 2019 tv-ohjelman toteutumista jos ohjelma saa jatko-osia. Todettiin, että kesän Kolmiapila-Gilwell kurssit olivat olleet onnistuneita ja myönnettiin avustusta sitä hakeneille. Lisäksi 2020 piirileirin valmistautuminen etenee ja Juho Pyörny vahvistettiin piirileirin ohjausryhmän puheenjohtajaksi. Leirin varajohtaja on vielä etsinnässä.

Luokittelematon ,

Kooste piirihallituksen toukokuun kokouksesta

17.9.2018,

 • Partioneuvoston kokouksessa päätettiin virallistaa perhepartio osaksi partio-ohjelmaa.
 • Hae piirileirin leirinjohtajaksi. Haku on avoinna!
 • Syksyn piirihallitusvaalien vaalitoimikuntaan on valittu Juho Packalén, Santeri Leinonen ja Salla Wall. Vaalitoimikunnalle saa ilmoittautua itse tai vinkata hyvän tyypin vaikka heti. Varsinaiset vaalikampanjoinnit aloitetaan kesän jälkeen.
 • Koulutusavustushakemuksia voi vielä hakea. Avustusta voi käyttää erilaisiin koulutustapahtumiin kuten Ko-Giin. Lähetä hakemus 30.7. mennessä piiritoimistolle.
 • SP:n kasvun johtoryhmässä päätettiin valtakunnalliseksi kasvutavoitteeksi 100 000 jäsentä vuoteen 2030 mennessä. Piirin kasvutavoitteena on kasvattaa piirin jäsenmäärä 5000 henkilöön vuoteen 2020 mennessä. Tämä on linjassa SP:n kasvutavoitteen ja piirin jäsenmäärän aiemman kasvutahdin kanssa. Pian tulee lisätietoa, miten tässä onnistumme!
 • Hautomo, Moninaisuusryhmä & Koulutusryhmä toivottavat uudet innokkaat jäsenet tervetulleeksi!
 • Aikuisryhmä on kehittänyt vinkkejä aikuisten rekrytointiin ja sitouttamiseen löytyy täältä.

Luokittelematon ,

Alueministeri

13.9.2018,

Alueministeri vastaa Uudellamaalla lippukuntien perustoiminnan tukemisesta. Aluetoiminnan selkäranka on valmentajaryhmä, johon kuuluvat lippukuntien alueelliset valmentajat ja valmentajavastaavat. Alueministeri ja lippukuntatuenministeri muodostavat työparin, joka yhdessä johtaa aluetoiminnanalaa.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Lippukuntatuen johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Omana vastuualueena on lippukunta-, pestaus- ja ohjelmavalmentajien toiminnan koordinoiminen yhdessä valmentajavastaavien kanssa ja aluetapaamisten valmistelu.

Pestin sisältö: Osallistuminen hallitustyöskentelyyn. Vastuu lippukuntatuen johtamisesta sisältäen toiminnan suunnittelun, ryhmänjohtajatasoisen rekrytoinnin ja pestaamisen, luottisten innostamisen, kiittämisen ja kannustamisen, toiminnan tuloksellisuuden seurannan ja arvioinnin sekä toiminnan raportoinnin. Lippukuntien tarpeiden tunteminen ja toiminnan kehittäminen lippukuntia palvelevasti. Yhteydenpito muiden piirien ja keskusjärjestön vastaaviin tahoihin sekä vaikuttaminen lippukuntatukea koskevissa asioissa yhdessä alueministerin kanssa. Toimiminen tarvittaessa toisen ministerin sijaisena ja piirin edustajana. Osallistuminen piirin edustajana lippukuntien ja muiden tahojen kutsumana tilaisuuksiin.

Alueministerin ohjauksessa toimii valmentajaryhmät, jonka tehtävinä on mm. pitää neljä kertaa vuodessa aluetapaamisia kunkin alueen lippukuntien kanssa.

Pestin vaatima ajankäyttö (arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta joka toinen viikko, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu aluevaliokunta yhdessä lippukuntatuenministerin kanssa. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat, alueministeri ja muut ministerit sekä omat luottamushenkilöt. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksista raportoidaan kuukausittain piirihallitukselle ja vuosittain piirin kokouksien avulla lippukunnille. Tuloksista viestitään aktiivisesti ja kehitetyt ideat ja työkalut jaetaan lippukuntiin heti niiden valmistuttua.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa.

Avoimet pestit ,

Piirihallituksen jäsen

13.9.2018,

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti.

Pestin sisältö: Osallistuminen hallitustyöskentelyyn. Vastuu oman toiminnanalan toiminnan tai projektin suunnittelusta, ryhmänjohtajatason rekrytoinneista ja pestaamisesta, korkean tason johtamisesta, toiminnan tuloksellisuuden seurannasta sekä toiminnan raportoinnista. Toiminnanalojen toiminta ja ajantasainen organisaatio on kuvattu toimintaohjesäännössä.

Toimintasuunnitelmaan merkittyjen tavoitteiden saavuttaminen.

Pestin vaatima ajankäyttö: Ryhmätyöskentelyä ilta joka toinen viikko, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Oman toiminnanalan Suomen Partiolaisten laajennettu valiokunta. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät. Hallituksen jäsenet osallistuvat kutsuttuna lippukuntien tai sidosryhmien tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Vapaaehtoistuenministeri

13.9.2018,

Vapaaehtoistuen ministeri vastaa luottamustehtävissä toimivien partiolaisten rekrytoimisen, pestaamisen ja tukemisen kehittämisestä. Ministerin alaisuuteen kuuluu piirin aikuisryhmä, joka kehittää vapaaehtoistuen muotoja lippukunnille ja piirille.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Työkalujen kehittäminen aikuisten rekrytoimiseen, pestaamiseen, perehdyttämiseen ja tukemiseen. Piirin muiden toiminnanalojen tukeminen luottamushenkilöiden rekrytoimisessä, pestaamisessa ja tukemisessa. Varsinainen tekeminen pysyy edelleen ryhmänjohtajien ja ministereiden tehtävänä. Piirin luottamushenkilöille suunnattujen kehitys-, ja kiitostapahtumien järjestäminen. Pestausjärjestelmän kehittäminen piirissä.

Pestin sisältö:

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: .

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Ohjelmaministeri

13.9.2018,

Ohjelmaministerin päämääränä on laadukas partio-ohjelma Uudellamaalla. Ministeriön työn tuloksena järjestetään vuosittain yhteensä noin 12 ohjelmatapahtumaa ja taitokoulutusta. Ohjelman osa-alueelle kuuluvat partiokasvatus ja luotsaaminen, ikäkausien ohjelmatapahtumat, kansainvälisyysasiat, partiotaitokilpailut, erätaitokoulutukset ja muonituskoulutukset.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Ohjelmaministerin päämääränä on vaikuttava partiokasvatus Uudellamaalla.

Pestin sisältö: Osallistua hallitustyöskentelyyn. Vastata oman toiminnanalan toiminnan tai projektin suunnittelusta, ryhmänjohtajatason rekrytoinneista ja pestaamisesta, johtamisesta, toiminnan tuloksellisuuden seurannasta sekä toiminnan raportoinnista.

Ohjelmaministerin pesti jakautuu kolmeen osaan: ministeriön johtaminen, piirihallituksessa työskentely ja vaikuttaminen Suomen Partiolaisissa. Ministeriön johtamiseen kuuluu, että ohjelmaministeri johtaa, pestaa ja perehdyttää oman toimialansa ryhmien puheenjohtajat. Tärkeimpänä tehtävänä tässä on johtaa toiminnan suunnittelua, sen kehittämistä ja siitä viestimistä. Ohjelmaministeri pitää säännöllisesti yhteyttä ryhmäjohtajiin ja kutsuu koolle ohjelmaryhmän kokoukset 2-4 kertaa vuodessa. Ministeriön toimintaa on määritelty tarkemmin toimintaohjesäännössä.

Ohjelmaministeri osallistuu hallitustyöskentelyyn, mikä tarkoittaa osallistumista hallituksen yhteisiin hankkeisiin, koko piirin toiminnan kehittämistä sekä joitain edustustehtäviä. Edustustehtävä voi tarkoittaa esimerkiksi vierailua partiojohtajien peruskurssilla, lippukunnan kesäleirillä tai osallistumista Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen. Piirihallituksen tehtävät määrää yhdistyksen säännöt. Piirihallituksen kokouksia on 11 kertaa vuodessa.

Suomen Partiolaisissa ohjelmaministeri osallistuu kahdesti vuodessa laajennetun kasvatusvaliokunnan kokoukseen. Kasvatusvaliokunta tuottaa valtakunnalliset ohjelmatapahtumat sekä kehittää ja ylläpitää partio-ohjelmaa. Aktiivinen ohjelmaministeri osallistuu päätöksentekoon ja partio-ohjelman kehittämiseen.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu kasvatusvaliokunta, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja muut partiopiirit, mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Talous- ja yhteiskuntasuhdeministeri

13.9.2018,

Talous- ja yhteiskuntaministeri vastaa piirin yritysyhteistyön ja yhteiskuntasuhteiden johtamisesta sekä taloudensuunnittelun kehittämisestä. Ministerin alaisuuteen kuuluu taloudenhoidon koulutuksia järjestävä ja kehittävä talousryhmä sekä yhteiskuntasuhteiden kehittämiseen ja kouluttamiseen keskittyvä y-ryhmä.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti.

Pestin sisältö: Talouden ja yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan johtaminen ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta lippukunnan taloudenhoitoa ja paikallisia yhteiskuntasuhteita lippukunnan sidosryhmiin.

Omana vastuualueena on ministeriön ryhmien puheenjohtajien (taloustyö-, yhteiskuntasuhde ja IT-ryhmä) ja mahdollisten projektien johtaminen. Ministeriön tehtävänä on edesauttaa lippukuntia hyvään taloudenhoitoon ja varainhankintaan.

Suomen Partiolaisissa talous- ja yhteiskuntasuhdeministeri osallistuu kaksi kertaa vuodessa laajennettuun yhteiskuntasuhteiden valiokuntaan.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi hallituksen kokoukset 11 kertaa vuodessa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: SP:n yhteiskuntasuhteiden laajennettu valiokunta (2 kokousta vuodessa), piirin tukiyhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuminen.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Lippukuntatuenministeri

13.9.2018,

Lippukuntatuenministeri vastaa Uudellamaalla erityistä tukea tarvitsevien, hiipuvien ja uusien perustettavien lippukuntien tuen koordinoimisesta sekä lippukuntien muusta erityistuesta. Lippukuntatuenministeri ja alueministeri muodostavat työparin, joka yhdessä johtaa aluetoiminnanalaa.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Aluetoiminnanalan johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Omana vastuualueena erityistä tukea tarvitsevien ja hiipuvien lippukuntien tukeminen, uusien lippukuntien perustaminen sekä piirin lippukuntien kasvusparraus.

Pestin sisältö: Osallistuminen hallitustyöskentelyyn. Vastuualueen johtamisesta sisältäen toiminnan suunnittelun, ryhmänjohtajatasoisen rekrytoinnin ja pestaamisen, luottisten innostamisen, kiittämisen ja kannustamisen, toiminnan tuloksellisuuden seurannan ja arvioinnin sekä toiminnan raportoinnin. Lippukuntien tarpeiden tunteminen ja toiminnan kehittäminen lippukuntia palvelevasti. Yhteydenpito muiden piirien ja keskusjärjestön vastaaviin tahoihin sekä vaikuttaminen aluetta koskevissa asioissa yhdessä alueministerin kanssa. Toimiminen tarvittaessa toisen ministerin sijaisena ja piirin edustajana. Osallistuminen piirin edustajana lippukuntien ja muiden tahojen kutsumana tilaisuuksiin.

Lippukuntatuenministerin ohjauksessa toimivat hautomo-, lippukuntasparrausryhmät sekä moninaisuusryhmä. Hautomon tehtävänä on uusien lippukuntien perustaminen, tukeminen niiden alkutaipaleella ja saattaminen aluevalmennuksen piiriin. Lippukuntasparraus tarjoaa tukea lippukuntien johtajistoille ongelmatilanteissa. Moninaisuusryhmä toimii avoimuuden ja erilaisuusosaamisen kellokallena niin sisupartion, monikulttuurisuuden, seksuaalisen tasavertaisuuden kuin esim. alueellisen yhdenvertaisuudenkin osalta, poistaa partioon osallistumisen esteitä ja toimii vastavoimana kiusaamiselle ja syrjinnälle.

Lippukuntatuenministeri osallistuu piirin kasvuryhmään ja toimii aktiivisesti lippukuntien kasvun ja kehittymisen edistämiseksi.

Pestin vaatima ajankäyttö (arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta joka toinen viikko, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu aluevaliokunta yhdessä alueministerin kanssa. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat, alueministeri ja muut ministerit sekä omat luottamushenkilöt. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksista raportoidaan kuukausittain piirihallitukselle ja vuosittain piirin kokouksien avulla lippukunnille. Tuloksista viestitään aktiivisesti ja kehitetyt ideat ja työkalut jaetaan lippukuntiin heti niiden valmistuttua.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa.

Avoimet pestit ,