avoimet pestit

Piirileirin 2020 resurssijohtaja

30.10.2018,

Resurssijohtajana (Reijo) vastuullasi on leirin talous. Resurssijohtajana vastaat leirinjohtajien kanssa sekä leirin budjetoinnista että yhteistyökuvioista leirin ja partion ulkopuolisten tahojen kanssa. Resurssijohtajana vastuullasi on leiriprojektin rahaliikenne ja kirjanpito. ReiJona valvot leirille tehtäviä hankintoja. ReiJon valvovan silmän alla toimii leirin varainhankintamuodot, eli leirituote- ja kahvilamyynti. Leirituotteiden osalta ReiJona toimit yhteistyössä AD:n ja brändijohdon kanssa. Kahviloiden osalta yhteistyössä on muonitus.

Leirin tavoitteena on olla mahdollisimman edullinen osallistujalle niin, että kenelläkään varallisuus ei olisi esteenä leirille osallistumiseen. Resurssijohtajan toivotaan erityisenä painopisteenä tutkivan keinoja tämän saavuttamiseen.

Resurssijohtajaksi hakevalta odotetaan kokemusta ja mielellään koulutusta kaupallisista hommista. Olet valmis jakamaan tietotaitoasi budjetoinnista, yritysyhteistyöstä ja rahoituksesta. Kaikkea ei tarvitse osata ennalta – tule mukaan oppimaan ja kehittymään! Olet valmis käyttämään projektiin aikaasi ja energiaasi, jotta leiriprojektin eteen saadaan tehokkaita taloudellisia ratkaisuja aikaan. Tule mukaan näyttämään, miten ne parhaat diilit tehdään! Niillä varmistetaan leirikokemus, joka on taloudellisesti mahdollinen ihan kaikille! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

  • Budjetointi
  • Talous
  • Hankinnat
  • Kahvilamyynti
  • Leirituotemyynti
  • Yhteistyökumppanit

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Lähetä vapaamuotoinen hakemus mahdollisimman pian osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Jonne Sjögren

Avoimet pestit, piirileiri ,

Alueministeri

13.9.2018,

Alueministeri vastaa Uudellamaalla lippukuntien perustoiminnan tukemisesta. Aluetoiminnan selkäranka on valmentajaryhmä, johon kuuluvat lippukuntien alueelliset valmentajat ja valmentajavastaavat. Alueministeri ja lippukuntatuenministeri muodostavat työparin, joka yhdessä johtaa aluetoiminnanalaa.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Lippukuntatuen johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Omana vastuualueena on lippukunta-, pestaus- ja ohjelmavalmentajien toiminnan koordinoiminen yhdessä valmentajavastaavien kanssa ja aluetapaamisten valmistelu.

Pestin sisältö: Osallistuminen hallitustyöskentelyyn. Vastuu lippukuntatuen johtamisesta sisältäen toiminnan suunnittelun, ryhmänjohtajatasoisen rekrytoinnin ja pestaamisen, luottisten innostamisen, kiittämisen ja kannustamisen, toiminnan tuloksellisuuden seurannan ja arvioinnin sekä toiminnan raportoinnin. Lippukuntien tarpeiden tunteminen ja toiminnan kehittäminen lippukuntia palvelevasti. Yhteydenpito muiden piirien ja keskusjärjestön vastaaviin tahoihin sekä vaikuttaminen lippukuntatukea koskevissa asioissa yhdessä alueministerin kanssa. Toimiminen tarvittaessa toisen ministerin sijaisena ja piirin edustajana. Osallistuminen piirin edustajana lippukuntien ja muiden tahojen kutsumana tilaisuuksiin.

Alueministerin ohjauksessa toimii valmentajaryhmät, jonka tehtävinä on mm. pitää neljä kertaa vuodessa aluetapaamisia kunkin alueen lippukuntien kanssa.

Pestin vaatima ajankäyttö (arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta joka toinen viikko, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu aluevaliokunta yhdessä lippukuntatuenministerin kanssa. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat, alueministeri ja muut ministerit sekä omat luottamushenkilöt. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksista raportoidaan kuukausittain piirihallitukselle ja vuosittain piirin kokouksien avulla lippukunnille. Tuloksista viestitään aktiivisesti ja kehitetyt ideat ja työkalut jaetaan lippukuntiin heti niiden valmistuttua.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa.

Avoimet pestit ,

Partioneuvos

13.9.2018,

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Partioneuvokset valitsee Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenkokous

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu valtakunnallisen partiotoiminnan kehittämisestä ja seurannasta osana Partioneuvostoa.

Pestin sisältö: Osallistuminen Partioneuvoston työskentelyyn. Uudenmaan Partiopiirin ja sen lippukuntien näkemysten kuunteleminen, eteenpäinvieminen ja aktiivinen vaikuttaminen Partioneuvostossa.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Partioneuvoston kaksi kokousviikonloppua sekä kaksi muuta kokoontumisviikonloppua vuodessa. Jäsenkokousviikonloppu kerran kahdessa vuodessa. Itsenäistä työskentelyä ennen kokoontumisia sekä sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Uudenmaan Partiopiirin piirinjohto, piirihallitus, jäsenkokousdelegaatio ja lippukunnat. Muiden piirin partioneuvokset sekä Suomen Partiolaisten hallitus ja työntekijät. Mahdolliset asetettavat työryhmät.

Pestin tehtävien arviointi: Partioneuvosten keskinäiset ja piirihallituksen kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Partioneuvokset tukevat toisiaan. Piirihallitus tarjoaa sparrailuapua ja ohjausta. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Partioneuvoston toiminnasta raportoidaan piirihallitukselle.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan piirin jäsenmäärään perustuen vähintään kaksi piirin ehdokasta piirin syyskokouksen vaaleissa ja valinta tehdään Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa kaksivuotiskausittain.

Avoimet pestit ,

Piirihallituksen jäsen

13.9.2018,

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti.

Pestin sisältö: Osallistuminen hallitustyöskentelyyn. Vastuu oman toiminnanalan toiminnan tai projektin suunnittelusta, ryhmänjohtajatason rekrytoinneista ja pestaamisesta, korkean tason johtamisesta, toiminnan tuloksellisuuden seurannasta sekä toiminnan raportoinnista. Toiminnanalojen toiminta ja ajantasainen organisaatio on kuvattu toimintaohjesäännössä.

Toimintasuunnitelmaan merkittyjen tavoitteiden saavuttaminen.

Pestin vaatima ajankäyttö: Ryhmätyöskentelyä ilta joka toinen viikko, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Oman toiminnanalan Suomen Partiolaisten laajennettu valiokunta. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät. Hallituksen jäsenet osallistuvat kutsuttuna lippukuntien tai sidosryhmien tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Vapaaehtoistuenministeri

13.9.2018,

Vapaaehtoistuen ministeri vastaa luottamustehtävissä toimivien partiolaisten rekrytoimisen, pestaamisen ja tukemisen kehittämisestä. Ministerin alaisuuteen kuuluu piirin aikuisryhmä, joka kehittää vapaaehtoistuen muotoja lippukunnille ja piirille.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Työkalujen kehittäminen aikuisten rekrytoimiseen, pestaamiseen, perehdyttämiseen ja tukemiseen. Piirin muiden toiminnanalojen tukeminen luottamushenkilöiden rekrytoimisessä, pestaamisessa ja tukemisessa. Varsinainen tekeminen pysyy edelleen ryhmänjohtajien ja ministereiden tehtävänä. Piirin luottamushenkilöille suunnattujen kehitys-, ja kiitostapahtumien järjestäminen. Pestausjärjestelmän kehittäminen piirissä.

Pestin sisältö:

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: .

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Ohjelmaministeri

13.9.2018,

Ohjelmaministerin päämääränä on laadukas partio-ohjelma Uudellamaalla. Ministeriön työn tuloksena järjestetään vuosittain yhteensä noin 12 ohjelmatapahtumaa ja taitokoulutusta. Ohjelman osa-alueelle kuuluvat partiokasvatus ja luotsaaminen, ikäkausien ohjelmatapahtumat, kansainvälisyysasiat, partiotaitokilpailut, erätaitokoulutukset ja muonituskoulutukset.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Ohjelmaministerin päämääränä on vaikuttava partiokasvatus Uudellamaalla.

Pestin sisältö: Osallistua hallitustyöskentelyyn. Vastata oman toiminnanalan toiminnan tai projektin suunnittelusta, ryhmänjohtajatason rekrytoinneista ja pestaamisesta, johtamisesta, toiminnan tuloksellisuuden seurannasta sekä toiminnan raportoinnista.

Ohjelmaministerin pesti jakautuu kolmeen osaan: ministeriön johtaminen, piirihallituksessa työskentely ja vaikuttaminen Suomen Partiolaisissa. Ministeriön johtamiseen kuuluu, että ohjelmaministeri johtaa, pestaa ja perehdyttää oman toimialansa ryhmien puheenjohtajat. Tärkeimpänä tehtävänä tässä on johtaa toiminnan suunnittelua, sen kehittämistä ja siitä viestimistä. Ohjelmaministeri pitää säännöllisesti yhteyttä ryhmäjohtajiin ja kutsuu koolle ohjelmaryhmän kokoukset 2-4 kertaa vuodessa. Ministeriön toimintaa on määritelty tarkemmin toimintaohjesäännössä.

Ohjelmaministeri osallistuu hallitustyöskentelyyn, mikä tarkoittaa osallistumista hallituksen yhteisiin hankkeisiin, koko piirin toiminnan kehittämistä sekä joitain edustustehtäviä. Edustustehtävä voi tarkoittaa esimerkiksi vierailua partiojohtajien peruskurssilla, lippukunnan kesäleirillä tai osallistumista Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen. Piirihallituksen tehtävät määrää yhdistyksen säännöt. Piirihallituksen kokouksia on 11 kertaa vuodessa.

Suomen Partiolaisissa ohjelmaministeri osallistuu kahdesti vuodessa laajennetun kasvatusvaliokunnan kokoukseen. Kasvatusvaliokunta tuottaa valtakunnalliset ohjelmatapahtumat sekä kehittää ja ylläpitää partio-ohjelmaa. Aktiivinen ohjelmaministeri osallistuu päätöksentekoon ja partio-ohjelman kehittämiseen.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu kasvatusvaliokunta, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja muut partiopiirit, mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Talous- ja yhteiskuntasuhdeministeri

13.9.2018,

Talous- ja yhteiskuntaministeri vastaa piirin yritysyhteistyön ja yhteiskuntasuhteiden johtamisesta sekä taloudensuunnittelun kehittämisestä. Ministerin alaisuuteen kuuluu taloudenhoidon koulutuksia järjestävä ja kehittävä talousryhmä sekä yhteiskuntasuhteiden kehittämiseen ja kouluttamiseen keskittyvä y-ryhmä.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti.

Pestin sisältö: Talouden ja yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan johtaminen ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta lippukunnan taloudenhoitoa ja paikallisia yhteiskuntasuhteita lippukunnan sidosryhmiin.

Omana vastuualueena on ministeriön ryhmien puheenjohtajien (taloustyö-, yhteiskuntasuhde ja IT-ryhmä) ja mahdollisten projektien johtaminen. Ministeriön tehtävänä on edesauttaa lippukuntia hyvään taloudenhoitoon ja varainhankintaan.

Suomen Partiolaisissa talous- ja yhteiskuntasuhdeministeri osallistuu kaksi kertaa vuodessa laajennettuun yhteiskuntasuhteiden valiokuntaan.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi hallituksen kokoukset 11 kertaa vuodessa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: SP:n yhteiskuntasuhteiden laajennettu valiokunta (2 kokousta vuodessa), piirin tukiyhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuminen.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Lippukuntatuenministeri

13.9.2018,

Lippukuntatuenministeri vastaa Uudellamaalla erityistä tukea tarvitsevien, hiipuvien ja uusien perustettavien lippukuntien tuen koordinoimisesta sekä lippukuntien muusta erityistuesta. Lippukuntatuenministeri ja alueministeri muodostavat työparin, joka yhdessä johtaa aluetoiminnanalaa.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Aluetoiminnanalan johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Omana vastuualueena erityistä tukea tarvitsevien ja hiipuvien lippukuntien tukeminen, uusien lippukuntien perustaminen sekä piirin lippukuntien kasvusparraus.

Pestin sisältö: Osallistuminen hallitustyöskentelyyn. Vastuualueen johtamisesta sisältäen toiminnan suunnittelun, ryhmänjohtajatasoisen rekrytoinnin ja pestaamisen, luottisten innostamisen, kiittämisen ja kannustamisen, toiminnan tuloksellisuuden seurannan ja arvioinnin sekä toiminnan raportoinnin. Lippukuntien tarpeiden tunteminen ja toiminnan kehittäminen lippukuntia palvelevasti. Yhteydenpito muiden piirien ja keskusjärjestön vastaaviin tahoihin sekä vaikuttaminen aluetta koskevissa asioissa yhdessä alueministerin kanssa. Toimiminen tarvittaessa toisen ministerin sijaisena ja piirin edustajana. Osallistuminen piirin edustajana lippukuntien ja muiden tahojen kutsumana tilaisuuksiin.

Lippukuntatuenministerin ohjauksessa toimivat hautomo-, lippukuntasparrausryhmät sekä moninaisuusryhmä. Hautomon tehtävänä on uusien lippukuntien perustaminen, tukeminen niiden alkutaipaleella ja saattaminen aluevalmennuksen piiriin. Lippukuntasparraus tarjoaa tukea lippukuntien johtajistoille ongelmatilanteissa. Moninaisuusryhmä toimii avoimuuden ja erilaisuusosaamisen kellokallena niin sisupartion, monikulttuurisuuden, seksuaalisen tasavertaisuuden kuin esim. alueellisen yhdenvertaisuudenkin osalta, poistaa partioon osallistumisen esteitä ja toimii vastavoimana kiusaamiselle ja syrjinnälle.

Lippukuntatuenministeri osallistuu piirin kasvuryhmään ja toimii aktiivisesti lippukuntien kasvun ja kehittymisen edistämiseksi.

Pestin vaatima ajankäyttö (arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta joka toinen viikko, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu aluevaliokunta yhdessä alueministerin kanssa. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat, alueministeri ja muut ministerit sekä omat luottamushenkilöt. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksista raportoidaan kuukausittain piirihallitukselle ja vuosittain piirin kokouksien avulla lippukunnille. Tuloksista viestitään aktiivisesti ja kehitetyt ideat ja työkalut jaetaan lippukuntiin heti niiden valmistuttua.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa.

Avoimet pestit ,

Koulutusministeri

13.9.2018,

Koulutusministeri vastaa koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten toteutumisesta sekä tilattavien palveluiden tarjoamisesta lippukunnille. Ministerin alaisuuteen kuuluu kaksi ryhmää: peruskoulutus- ja jatkokoulutusryhmä ja lisäksi koulutusohjaajat. Peruskoulutusryhmä vastaa partiojohtajan peruskoulutuksen sekä akela-sampo-koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Jatkokoulutusryhmä vastaa lippukuntatoimijoille suunnattujen jatkotason kurssien järjestämisestä.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Koulutuksen toiminnanalan johtaminen ja kehittäminen, niin että lippukunnille on tarjolla heidän tarvitsemaa koulutusta Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukaisesti.

Pestin sisältö: Osallistua hallitustyöskentelyyn yhdessä sovitulla tavalla. Varmistaa koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten laadukas toteutuminen ja riittävä palvelutaso lippukunnille, jotta jokaisessa lippukunnassa olisi koulutetut johtajat pestiinsä ja mahdollisuus kasvulle.

Ministeriön johtaminen. Ministeriöön kuuluu koulutusryhmä ja sen alaryhmät: PK-ryhmä (Akela-Sampo –koulutukset, PJ-peruskurssi ja Ryhmänohjaaja kouluttajan –koulutus), jatkoryhmä (Lippukunnanjohtajan-, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan –koulutukset, luotsikoulutus) ja koulutusohjaajat (Ko-Gi ohjaukset ja koulutuksien laadun varmistaminen). Koulutusministeri rekrytoi ja pestaa ryhmien johtajat. Luottisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen, ryhmähengen ylläpito.

Jatkoryhmä on yhteinen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kanssa ja koulutukset ovat yhteisiä, joten tiivis yhteydenpito PäPan ministerin ja kouluttajien kanssa.

Lippukunnat voivat tilata erilaisia koulutuksia omaan lippukuntaan. Koulutusryhmästä pestataan koulutuksen järjestäjä. Tilattavat koulutukset tehdään yhteistyössä lippukunnan kanssa.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu vapaaehtoistuen valiokunta yhdessä vapaaehtoistuen ministerin kanssa. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Projektiministeri

13.9.2018,

Pestin kesto: Kahdesta kolmeen kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu piirin suurimmasta ohjelmatapahtumasta.

Pestin sisältö: Osallistua hallitustyöskentelyyn. Vastata oman toiminnanalan toiminnan tai projektin suunnittelusta, ryhmänjohtajatason rekrytoinneista ja pestaamisesta, korkean tason johtamisesta, toiminnan tuloksellisuuden seurannasta sekä toiminnan raportoinnista. Leirinjohtaja johtaa ja ohjaa leiriprojektin  vahvistaman projektisuunnitelman ja talousarvion mukaisesti sisältäen mm. leirin ohjelman, osallistujat, markkinoinnin ja muun viestinnän, tekniset ratkaisut ja muut tuki- ja palvelurakenteet sekä leirin talouden.

Pestin vaatima ajankäyttö: Ryhmätyöskentelyä viikoittain, itsenäistä työskentelyä useampana iltana viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa. Ajankäytön vaatimukset lisääntyvät projektin edetessä päivittäiseksi työskentelyksi.

Avoimet pestit ,