Luottisohje

 

Luottisohje toimii perehdytysmateriaalina ja käsikirjana Uudenmaan Partiopiirin luottamushenkilöille eli piirin lyhyissä tai pitkissä pesteissä toimiville partiolaisille. Tähän ohjeeseen on koottu luottiksen pestissään tarvitsemat ohjeet ja lomakkeet helposti saataville.

Kaikkiin mieleen tuleviin kysymyksiin piiritoimisto vastaa mielellään!

 


 

Millaisia pestejä on olemassa?

Lue lisää

Lyhytaikaisen projektin tekijä: Partiolainen, joka osallistuu lyhyen projektin (alle 6 kk) tekemiseen, mutta ei ole pestattu pysyvään tehtävään. Henkilö voi toimia esim. kouluttajana piirin kurssilla tai ohjelmatapahtuman tekijänä.

Luottamushenkilö: Partiolainen, joka on pestattu piirin pysyvään ryhmään tai suureen projektiin (yli 6 kk). Henkilöltä edellytetään sitoutumista piirin strategiaan ja toimintatapoihin sekä luottiksen velvollisuuksiin.

Ryhmänjohtaja tai toiminnanalan johtaja: Partiolainen, joka toimii piirin ryhmän, toiminnanalan tai suuren projektin (yli 6 kk) johtotehtävissä. Henkilöllä on vastuullaan ryhmän johtaminen ja toiminnansuunnittelu sekä alaisten rekrytointi ja pestaaminen. 

 


 

Viestintäkanavat

Lue lisää

Uudenmaan Partiopiirin pestattujen luottamushenkilöiden käytössä on

  • pilvipalvelu Pirske (Google Drive)
  • @uusimaa.partio.fi-päätteinen sähköpostiosoite (Gmail)
  • Slack-sovellus, jossa piiriluottikset keskustelevat ja jonka voi ladata puhelimeen ja tietokoneelle
  • Suomen partiolaisten yhteinen viestintäalusta Jemma (Office 365)
  • Piirin Facebook-ryhmät

 


 

Tapahtuman järjestäminen

Lue lisää

Jokaisella piirin tapahtumalla on tavoitteet, selkeä suunnitelma sekä budjetti, ja niistä kerätään palautetta. Piiritoimisto auttaa käytännön toimissa ja pilvipalvelu Pirske toimii jokaisen tapahtuman (niin koulutuksen, leirin kuin ohjelmatapahtuman) dokumenttien tallennuspaikkana.

Kun sinut on pestattu tapahtuman johtajaksi, lue Tapahtumanjärjestämisohje ja erityisesti sen lopusta löytyvä muistilista.

 


 

Kulukorvaukset

Lue lisää

Kulut tulee anoa pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tapahtumasta. Kulut anotaan partion kulukorvausjärjestelmän kautta. Kulukorvauksiin on oikeus piiriluottiksilla, joilla on voimassaoleva pesti.

Kokous- ja kulukorvausohje kertoo yleisimpien tapausten osalta miten ja minkälaisia piirin toimintaan liittyviä kuluja luottamushenkilö saa korvattua. Ohje koskee esimerkiksi kokous- ja matkakuluja. 

 


 

Toimiston palvelut

Lue lisää

Piiritoimisto tarjoaa aina neuvoja ja apua mm. viestinnässä ja tapahtumajärjestelyissä, kulukorvauksissa, tunnuksien saamisessa, Kuksan käytössä ja monessa muussa asiassa. Piiritoimiston työntekijät auttavat mielellään, ota rohkeasti yhteyttä!

 


 

Partioasema

Lue lisää

Pestatut luottikset voivat maksutta käyttää Partioaseman yhteisiä tiloja kokousten ja tapahtumien järjestämiseen. Piirin ryhmänjohtajilla on tunnukset tilojen varausjärjestelmään, ja voit varata tilan ryhmänjohtajasi tai piiritoimiston kautta.

  • Partioasemaopas kertoo mm. mitä kaikkea Partioasemalta löytyy ja miten niitä käytetään. 

 


 

Pestaus

Lue lisää

Kun tarvitset uusia vapaaehtoisia, on parasta soittaa potentiaalisille partiotutuille tai kaverin tutuille ja pyytää heitä mukaan.

Kaikki uuden tehtävän aloittavat vapaaehtoiset keskustelevat esimiehensä kanssa mm. tehtävän sisällöstä, tavoitteista ja siitä millaista tukea on tarjolla. Tätä keskustelua kutsutaan pestikeskusteluksi ja keskustelun aikana täytetään pestilomake. Henkilö on virallisesti piirin luottamushenkilö, kun pestikeskustelu on käyty, allekirjoitettu pestilomake toimitettu piiritoimistolle ja piirihallitus on vahvistanut pestin.

Ennen pestikeskustelun pitämistä pestaajan on hyvä tutustua pestilomakkeeseen ja pestausohjeeseen. Pestilomakkeesta löytyy kaikki pestikeskustelussa käsiteltävät asiat ja apukysymyksiä. Ryhmäpestilomaketta voidaan käyttää esimerkiksi tapahtuman staabin pestaamisessa, kun kaikilla on tehtävän suorittamiseksi yhteiset tavoitteet.


 


 

Piirihuivin käyttö

Lue lisää

Piirihuivin saat, kun pestikeskustelu on käyty ja pestilomake palautettu piiritoimistolle. Käytä piirihuivia aina silloin, kun edustat piiriä. Käyttäessäsi piirihuivia toimit kaikkien uusmaalaisten lippukuntien puolesta ja asialla.

 


 

Viestintämateriaali ja kuvapankki

Lue lisää

Piirillä ja Suomen partiolaisilla on kuvapankit, joiden kuvia luottikset ja lippukunnat voivat käyttää partioviestinnässä, kuten piiritapahtumia markkinoidessa. Kuvaajan nimi tulee mainita.

Tavoitteena on, että kaikki partion viestintä on partion näköistä, nuorille tehtyä. Partiohuivin tulisi näkyä kuvissa. Partioviestinnässä käytettävät fontit ovat netissä PTSans ja Source Sans Pro sekä printissä Tondu ja Merriweather. Saat ladattua fontit materiaalipankista.

 


 

Piirin ansiomerkkiohje (Pohje)

Lue lisää

Palautteen antaminen on osa hyvää johtamista. Yksi keino antaa palautetta on anoa ja myöntää partiolaisten ansiomerkkejä. Uudenmaan Partiopiirin palauteohje eli Pohje antaa ajantasaiset ohjeet palautteen antamiseen. Kuvattuna ohjeessa on Uudenmaan Partiopiirin ansiomerkkien myöntämisperusteet ja hakuohjeet. Ohjeita palautteen antamiseen ja ansiomerkkien anomiseen voit kysyä piiritoimistolta.

 


 

Piirin toiminta

Lue lisää

Toimintaohjesääntö

Toimintaohjesääntö (TOS) täydentää piirin sääntöjä ja kertoo piirin toimintatavoista. Siinä määritellään mm. piirin eri toiminnanalat ja ryhmät sekä näiden tehtävät ja työnjako. Ohjeen avulla uusmaalainen toimija hahmottaa piirin käytännöt ja organisaation.

Taloussääntö

Piirin taloussäännössä on määritelty piirin taloudenhoitoon liittyviä velvoitteita ja toimintatapoja. Piirin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvien ohjeiden lisäksi taloussäännössä on kuvattu muun muassa piirin myöntämät apurahat sekä projektien ja tapahtumien taloudenhoidon linjauksia. Ajantasaisin opastus talousasioihin löytyy taloussäännön ohella piiritoimistolta. 

Opus

Lippukunta on partiotoiminnan tärkein yksikkö. Opus kuvaa käytännön tasolla piirien ja keskusjärjestön lippukunnille antamaa tukea ja selkeyttää näiden välistä työnjakoa. Opus määrittelee lippukunnalle tarjottavan tuen perustason.

 

Artikkelikuva: Noora Qvick

Aiheeseen liittyvää