Piirin varajohtaja

13.9.2018,

Piirin varajohtaja on piirinjohtajan työpari ja sijainen. Yhdessä piirinjohtajan kanssa varajohtaja ohjaa piiriä ja sen lippukuntia kasvamaan, kehittymään ja kukoistamaan päivä päivältä yhä paremmin.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Piirinjohtajan kanssa vastuu piirin strategisesta johtamisesta sekä toiminnan kokonaisuuden tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Piirihallituksen johtaminen ja kehittäminen yhdessä piirinjohtajan kanssa niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Pestin sisältö: Piirihallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin osallistuminen sekä tarvittaessa niiden valmistelu ja johtaminen. Piirihallituksen jäsenten pestaus, tukeminen, kiittäminen, kannustaminen, seuranta ja arviointi piirinjohdon sovitun työnjaon mukaisesti. Tarvittaessa piirin kokousten koollekutsuminen ja vastuu piirin kokousten päätösten toteutumisesta yhdessä piirihallituksen kanssa. Osallistuminen piirin ryhmiin piirihallituksen sovitun työnjaon mukaisesti. Piiritoiminnan kokonaisuuden johtaminen ja toteutuksen seuranta sekä raportointi lippukunnille piirin kokouksissa. Yhteistyö ja yhteydenpito Suomen Partiolaisten ja muiden piirien johtajien kanssa. Piirin edustaminen ja viestiminen mm. piirin lippukuntien suuntaan. Piirin nimenkirjoittajana toimiminen.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi runsaasti aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Piirin lippukunnat. Yhteydenpito SP:n hallitukseen ja muiden partiopiirien johtajiin sekä tarvittaessa muihin järjestöihin, yrityksiin ja viranomaistahoihin. Yhteydenpito Uudenmaan Partiopiirin Tukiyhdistykseen. Mahdolliset piirin ja keskusjärjestön työryhmät.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirinjohtajan ja piirihallituksen kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirin toiminnanjohtaja, piirinjohtaja ja muu piirihallitus. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan vähintään piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa.

Avoimet pestit

Aiheeseen liittyvää

Kommentit on suljettu.