SP Fasilitoi ja valmenna etäaikana

Valmentajille suunnattu koulutus etävalmentamisesta ja -fasilitoinnista

Liity mukaan tästä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNmNmQ1MWUtMGEzMi00MjcxLTkzM2UtNWMwN2JmNGQyMzUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d

Lisätietoja: Petra Valkonen, p. 040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi