Ajankohtaista

Talous- ja yhteiskuntasuhdeministeri

13.9.2018,

Talous- ja yhteiskuntaministeri vastaa piirin yritysyhteistyön ja yhteiskuntasuhteiden johtamisesta sekä taloudensuunnittelun kehittämisestä. Ministerin alaisuuteen kuuluu taloudenhoidon koulutuksia järjestävä ja kehittävä talousryhmä sekä yhteiskuntasuhteiden kehittämiseen ja kouluttamiseen keskittyvä y-ryhmä.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti.

Pestin sisältö: Talouden ja yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan johtaminen ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta lippukunnan taloudenhoitoa ja paikallisia yhteiskuntasuhteita lippukunnan sidosryhmiin.

Omana vastuualueena on ministeriön ryhmien puheenjohtajien (taloustyö-, yhteiskuntasuhde ja IT-ryhmä) ja mahdollisten projektien johtaminen. Ministeriön tehtävänä on edesauttaa lippukuntia hyvään taloudenhoitoon ja varainhankintaan.

Suomen Partiolaisissa talous- ja yhteiskuntasuhdeministeri osallistuu kaksi kertaa vuodessa laajennettuun yhteiskuntasuhteiden valiokuntaan.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi hallituksen kokoukset 11 kertaa vuodessa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: SP:n yhteiskuntasuhteiden laajennettu valiokunta (2 kokousta vuodessa), piirin tukiyhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuminen.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Lippukuntatuenministeri

13.9.2018,

Lippukuntatuenministeri vastaa Uudellamaalla erityistä tukea tarvitsevien, hiipuvien ja uusien perustettavien lippukuntien tuen koordinoimisesta sekä lippukuntien muusta erityistuesta. Lippukuntatuenministeri ja alueministeri muodostavat työparin, joka yhdessä johtaa aluetoiminnanalaa.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Aluetoiminnanalan johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Omana vastuualueena erityistä tukea tarvitsevien ja hiipuvien lippukuntien tukeminen, uusien lippukuntien perustaminen sekä piirin lippukuntien kasvusparraus.

Pestin sisältö: Osallistuminen hallitustyöskentelyyn. Vastuualueen johtamisesta sisältäen toiminnan suunnittelun, ryhmänjohtajatasoisen rekrytoinnin ja pestaamisen, luottisten innostamisen, kiittämisen ja kannustamisen, toiminnan tuloksellisuuden seurannan ja arvioinnin sekä toiminnan raportoinnin. Lippukuntien tarpeiden tunteminen ja toiminnan kehittäminen lippukuntia palvelevasti. Yhteydenpito muiden piirien ja keskusjärjestön vastaaviin tahoihin sekä vaikuttaminen aluetta koskevissa asioissa yhdessä alueministerin kanssa. Toimiminen tarvittaessa toisen ministerin sijaisena ja piirin edustajana. Osallistuminen piirin edustajana lippukuntien ja muiden tahojen kutsumana tilaisuuksiin.

Lippukuntatuenministerin ohjauksessa toimivat hautomo-, lippukuntasparrausryhmät sekä moninaisuusryhmä. Hautomon tehtävänä on uusien lippukuntien perustaminen, tukeminen niiden alkutaipaleella ja saattaminen aluevalmennuksen piiriin. Lippukuntasparraus tarjoaa tukea lippukuntien johtajistoille ongelmatilanteissa. Moninaisuusryhmä toimii avoimuuden ja erilaisuusosaamisen kellokallena niin sisupartion, monikulttuurisuuden, seksuaalisen tasavertaisuuden kuin esim. alueellisen yhdenvertaisuudenkin osalta, poistaa partioon osallistumisen esteitä ja toimii vastavoimana kiusaamiselle ja syrjinnälle.

Lippukuntatuenministeri osallistuu piirin kasvuryhmään ja toimii aktiivisesti lippukuntien kasvun ja kehittymisen edistämiseksi.

Pestin vaatima ajankäyttö (arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta joka toinen viikko, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu aluevaliokunta yhdessä alueministerin kanssa. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat, alueministeri ja muut ministerit sekä omat luottamushenkilöt. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksista raportoidaan kuukausittain piirihallitukselle ja vuosittain piirin kokouksien avulla lippukunnille. Tuloksista viestitään aktiivisesti ja kehitetyt ideat ja työkalut jaetaan lippukuntiin heti niiden valmistuttua.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa.

Avoimet pestit ,

Koulutusministeri

13.9.2018,

Koulutusministeri vastaa koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten toteutumisesta sekä tilattavien palveluiden tarjoamisesta lippukunnille. Ministerin alaisuuteen kuuluu kaksi ryhmää: peruskoulutus- ja jatkokoulutusryhmä ja lisäksi koulutusohjaajat. Peruskoulutusryhmä vastaa partiojohtajan peruskoulutuksen sekä akela-sampo-koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Jatkokoulutusryhmä vastaa lippukuntatoimijoille suunnattujen jatkotason kurssien järjestämisestä.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Koulutuksen toiminnanalan johtaminen ja kehittäminen, niin että lippukunnille on tarjolla heidän tarvitsemaa koulutusta Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukaisesti.

Pestin sisältö: Osallistua hallitustyöskentelyyn yhdessä sovitulla tavalla. Varmistaa koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten laadukas toteutuminen ja riittävä palvelutaso lippukunnille, jotta jokaisessa lippukunnassa olisi koulutetut johtajat pestiinsä ja mahdollisuus kasvulle.

Ministeriön johtaminen. Ministeriöön kuuluu koulutusryhmä ja sen alaryhmät: PK-ryhmä (Akela-Sampo –koulutukset, PJ-peruskurssi ja Ryhmänohjaaja kouluttajan –koulutus), jatkoryhmä (Lippukunnanjohtajan-, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan –koulutukset, luotsikoulutus) ja koulutusohjaajat (Ko-Gi ohjaukset ja koulutuksien laadun varmistaminen). Koulutusministeri rekrytoi ja pestaa ryhmien johtajat. Luottisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen, ryhmähengen ylläpito.

Jatkoryhmä on yhteinen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kanssa ja koulutukset ovat yhteisiä, joten tiivis yhteydenpito PäPan ministerin ja kouluttajien kanssa.

Lippukunnat voivat tilata erilaisia koulutuksia omaan lippukuntaan. Koulutusryhmästä pestataan koulutuksen järjestäjä. Tilattavat koulutukset tehdään yhteistyössä lippukunnan kanssa.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu vapaaehtoistuen valiokunta yhdessä vapaaehtoistuen ministerin kanssa. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Projektiministeri

13.9.2018,

Pestin kesto: Kahdesta kolmeen kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu piirin suurimmasta ohjelmatapahtumasta.

Pestin sisältö: Osallistua hallitustyöskentelyyn. Vastata oman toiminnanalan toiminnan tai projektin suunnittelusta, ryhmänjohtajatason rekrytoinneista ja pestaamisesta, korkean tason johtamisesta, toiminnan tuloksellisuuden seurannasta sekä toiminnan raportoinnista. Leirinjohtaja johtaa ja ohjaa leiriprojektin  vahvistaman projektisuunnitelman ja talousarvion mukaisesti sisältäen mm. leirin ohjelman, osallistujat, markkinoinnin ja muun viestinnän, tekniset ratkaisut ja muut tuki- ja palvelurakenteet sekä leirin talouden.

Pestin vaatima ajankäyttö: Ryhmätyöskentelyä viikoittain, itsenäistä työskentelyä useampana iltana viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa. Ajankäytön vaatimukset lisääntyvät projektin edetessä päivittäiseksi työskentelyksi.

Avoimet pestit ,

Viestintä- ja markkinointiministeriministeri

13.9.2018,

Viestintä- ja markkinointiministerin päämääränä on Uudenmaan partiopiirin jäsenmäärän kasvun edistäminen  markkinoinnin keinoin, sekä lippukuntien tukeminen tavoittavan viestinnän avulla.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Viestintäministerin päämääränä on piirin jäsenmäärän kasvattaminen markkinoinnin keinoin, sekä lippukuntien toiminnan tukeminen saavuttavan ja selkeän piirin sisäisen viestinnän keinoin.

Pestin sisältö:

Viestintäministerin tehtävät kiteytyvät pitkälti kasvun mahdollistamiseen partiossa. Tehtävät jakautuvat kolmeen osaan: ministeriön johtaminen, piirihallituksessa työskentely ja vaikuttaminen Suomen Partiolaisissa.

Ministeriön johtamiseen kuuluu, että viestintä- ja markkinointiministeri johtaa, pestaa ja perehdyttää oman toimialansa ryhmien puheenjohtajat. Viestintä- ja markkinointiministeriön alaisuuteen kuuluvat Pärskeen toimitus sekä YSP -ryhmä. Ministeri johtaa ryhmien toiminnan suunnittelua, sekä sen kehittämistä. Viestintäministeri pitää säännöllisesti yhteyttä ryhmänjohtajiin ja kutsuu koolle ryhmänjohtajista koostuvan viestintäryhmän kokoukset 2-4 kertaa vuodessa. Ministeriön toimintaa on määritelty tarkemmin toimintaohjesäännössä.

Viestintä- ja markkinointiministerin tehtävänä on viestinnän alan koulutusten, sekä tilattavien palveluiden organisointi. Viestintä- ja markkinointiministeriön vastuulla on lisäksi piirin muiden toiminnanalojen viestinnän tukeminen, sekä tapahtumamarkkinoinnin tukeminen ja kehittäminen.

Lisäksi viestintä- ja markkinointiministeri osallistuu aktiivisesti kasvuryhmän toimintaan.

Viestintä- ja markkinointiministeri osallistuu hallitustyöskentelyyn, mikä tarkoittaa osallistumista hallituksen yhteisiin hankkeisiin, koko piirin toiminnan kehittämiseen, sekä edustustehtäviin. Edustustehtävät sisältävät esimerkiksi vierailuja partiojohtajien peruskurssilla, lippukunnan kesäleirillä tai osallistumista Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen. Yhdistyksen säännöt määräävät piirihallituksen tehtävät. Piirihallituksen kokouksia on 11 kertaa vuodessa.

Suomen Partiolaisissa viestintä- ja markkinointiministeri osallistuu kahdesti vuodessa järjestettävän  laajennetun viestintä- ja markkinointivaliokunnan kokoukseen. Valiokunta keskustelee partioviestinnän ajankohtaisista asioista  ja kehittämisestä.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä 2-3 iltaa viikossa, edustustilaisuuksia  sekä tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Edustustilaisuuksia tilanteen mukaan muutaman kuukauden välein. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa eri viestintävälineillä.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen partiolaisten laajennettu viestintä- ja markkinointivaliokunta, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja muut partiopiirit, mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Piirin varajohtaja

13.9.2018,

Piirin varajohtaja on piirinjohtajan työpari ja sijainen. Yhdessä piirinjohtajan kanssa varajohtaja ohjaa piiriä ja sen lippukuntia kasvamaan, kehittymään ja kukoistamaan päivä päivältä yhä paremmin.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Piirinjohtajan kanssa vastuu piirin strategisesta johtamisesta sekä toiminnan kokonaisuuden tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Piirihallituksen johtaminen ja kehittäminen yhdessä piirinjohtajan kanssa niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Pestin sisältö: Piirihallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin osallistuminen sekä tarvittaessa niiden valmistelu ja johtaminen. Piirihallituksen jäsenten pestaus, tukeminen, kiittäminen, kannustaminen, seuranta ja arviointi piirinjohdon sovitun työnjaon mukaisesti. Tarvittaessa piirin kokousten koollekutsuminen ja vastuu piirin kokousten päätösten toteutumisesta yhdessä piirihallituksen kanssa. Osallistuminen piirin ryhmiin piirihallituksen sovitun työnjaon mukaisesti. Piiritoiminnan kokonaisuuden johtaminen ja toteutuksen seuranta sekä raportointi lippukunnille piirin kokouksissa. Yhteistyö ja yhteydenpito Suomen Partiolaisten ja muiden piirien johtajien kanssa. Piirin edustaminen ja viestiminen mm. piirin lippukuntien suuntaan. Piirin nimenkirjoittajana toimiminen.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi runsaasti aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Piirin lippukunnat. Yhteydenpito SP:n hallitukseen ja muiden partiopiirien johtajiin sekä tarvittaessa muihin järjestöihin, yrityksiin ja viranomaistahoihin. Yhteydenpito Uudenmaan Partiopiirin Tukiyhdistykseen. Mahdolliset piirin ja keskusjärjestön työryhmät.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirinjohtajan ja piirihallituksen kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirin toiminnanjohtaja, piirinjohtaja ja muu piirihallitus. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan vähintään piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa.

Avoimet pestit

Piirinjohtaja

13.9.2018,

Piirinjohtaja on Uudenmaan Partiopiirin kokka ja keulahahmo, joka yhdessä piirihallituksen kanssa ohjaa piiriä ja sen lippukuntia kasvamaan, kehittymään ja kukoistamaan päivä päivältä yhä paremmin.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirin varajohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Uudenmaan Partiopiirin strateginen johtaminen ja vastuu kokonaisuuden tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Piirihallituksen ja piiritoimiston johtaminen ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Pestin sisältö: Piirin toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen. Piirihallituksen ja työvaliokunnan kokouksien valmistelu ja johtaminen. Piirihallituksen pestaus, tukeminen, kiittäminen, kannustaminen, seuranta ja arviointi piirijohdon sovitun työnjaon mukaisesti. Piirin kokousten koollekutsuminen ja vastuu piirin kokousten päätösten toteutumisesta yhdessä piirihallituksen kanssa. Piiritoiminnan kokonaisuuden johtaminen ja toteutuksen seuranta sekä raportointi lippukunnille piirin kokouksissa. Osallistuminen piirin kasvuryhmään, palautetoimikuntaan sekä muihin piirin ryhmiin piirinjohdon sovitun työnjaon mukaisesti. Partioneuvoksena toimiminen sekä yhteistyö ja yhteydenpito Suomen Partiolaisten ja muiden piirien johtajien kanssa. Piirin edustaminen ja viestiminen mm. piirin lippukuntien suuntaan. Piirin nimenkirjoittajana toimiminen.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista viikonloppu joka kuukausi. Lisäksi runsaasti aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Piirin lippukunnat. Partioneuvoksena toimiminen Suomen Partiolaisten Partioneuvostossa. Yhteydenpito SP:n hallitukseen ja muiden partiopiirien johtajiin sekä tarvittaessa muihin järjestöihin, yrityksiin ja viranomaistahoihin. Yhteydenpito Uudenmaan Partiopiirin Tukiyhdistykseen. Mahdolliset piirin ja keskusjärjestön työryhmät.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin varajohtajan ja piirihallituksen kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirin toiminnanjohtaja, piirin varajohtaja ja muu piirihallitus. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan vähintään piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa.

Avoimet pestit

Lippukuntapäivässä opitaan uutta ja vaikutetaan piirikokouksessa

13.9.2018,

Oletko tulossa piirin syyskokoukseen 28.10. Kirkkonummelle? Jos vastasit kyllä, muista ilmoittautua Lippukuntapäivään!

Tällä kertaa Lippukuntapäivä on osa piirin syyskokousta eli Lippukuntapäivä kuuluu kaikkien kokousosallistujien päivän ohjelmaan. Pääset oppimaan uutta työpajoissa, tutustumaan muihin Uudenmaan lippukuntiin ja tietenkin vaikuttamaan piirin syyskokouksessa.

Lippukuntapäivä on just sua lippukunnassa toimivaa varten. Tule nauttimaan ja kehittämään osaamistasi!

Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita työpajateemoista itsellesi mielenkiintoisimman. Tarvitseeko lippukuntasi tukea esimerkiksi aikuisten rekrytointiin, hallituksen kokouksiin, johtajistotarpeen määrittämiseen tai lippukunnan ulkoiseen viestintään?

Teemoina ovat:

Rekrytointi ja perehdytys
• Koulutuksesta saat tukea, apua ja intoa uusien aikuisten rekrytointiin ja kouluttamiseen.
• Koulutusta suositellaan lippukunnille, joissa kaivataan lisää aikuisia toimintaan tai apua uusien aikuisten mukana pitämisessä tai vaikkapa Tervetuloa partioon -koulutuksen järjestämisessä.

Potkua paperipartioon
• Haluatteko perehtyä yhdistyshallinnon perusteisiin ja lippukunnan arjen pyörittämisen työkaluihin, kuten varainhankinta- ja talousasioihin?
• Koulutusta suositellan lippukunnille, joissa tarvitaan tukea yhdistystoiminnan tuntemuksessa.

Osaava ja innostunut johtajisto
• Tarvitsetteko oppia ja neuvoja lippukunnan johtajiston motivointiin, koulutusten suunnitteluun, johtajistotarpeen miettimiseen tai pestijärjestelmän käyttöönottoon?
• Koulutusta suositellaan lippukunnille, joissa halutaan panostaa johtajien jaksamiseen ja osaamiseen.

Viestintä
• Haluatko vinkkejä lippukunnan ulkoiseen viestintään, kuten nettisivujen perustamiseen tai päivittämiseen, sosiaalinen median kanavien haltuunottoon ja paikallismedian kanssa viestintään.
• Koulutusta suositellaan lippukunnille, jotka haluavat kasvattaa jäsenmääräänsä ja kehittää viestintäosaamistaan.

Ikäkausiohjelmat ojennukseen (ikäkausittain)
• Tarvitseeko lippukuntanne vinkkejä ryhmänjohtamiseen tai ohjelman käytännön toteuttamiseen? Koulutus tarjoaa valmiiksi suunniteltuja tapoja toteuttaa esimerkiksi tarpoja- tai vaeltajaikäkausiohjelmaa.
• Tai tarvitsetteko apua jonkin ohjelmatapahtuman järjestämiseen? Intoa ja ideoita esimerkiksi Tarpojamajakan, KITT:in (koko ikäkauden tarpojatapaaminen), Sepelin eli seikkailijapelin tai vaikkapa samoajien ROK:in järjestämiseen.
• Lippukunnille, joissa kaivataan tietoa tietystä ikäkaudesta tai sen ohjelmasta.

Kisat ja retket
• Onko ryhmienne partiotaitokisaosallistuminen heikkoa? Vai kaipaisitteko uutta puhtia omien retkien järjestämiseen?
• Lippukunnille, jotka haluavat kehittää kisa- tai retkeilykulttuuriaan tai ovat järjestämässä omat kisat.

Kuinka kohdata ja ohjata haastavasti käyttäytyvää lasta
• Onko ryhmässäsi lapsia, joilla tuntuu korvat olevan koristeena, liikkeelle lähteminen tahmaista tai paikallaan pysyminen mahdotonta? Kuinka kohdata ja ohjata haastavasti käyttäytyvää lasta on työpaja, jossa etsitään toimintatapoja ja tutkitaan käyttäytymisen takana olevia syitä. Tule löytämään oman ryhmääsi toimivia ratkaisuja.

Lippukunnille, Uutiset

Kiitä ansioitunutta nuorta partiolaista Mannerheim-soljella!

12.9.2018,

Haluatko kiittää aktiivista, ansioitunutta partionuorta Mannerheim-soljella? Mannerheim-solkiehdotuksia käsitellään vain kerran vuodessa. Viime vuonna Uudellemaalle myönnettiin 22 Mannerheim-solkea ja nyt on aika hakea lisää! Ehdotusten jättämisen määräpäivä on 15.11.2018.

Piirin palautetoimikunta lähestyy tai on jo lähestynyt jokaista lippukunnanjohtajaa tarjotakseen apua, tukea ja vinkkejä solkien hakemiseen. Mannerheim-solkien ikärajat ovat täsmällisiä, joten lippukunnassa on syytä olla tarkkana nuorten syntymävuosista. Ehdotukseen tulee liitteeksi koulun tai työnantajan suositus, joten nyt marraskuun vaihtuessa on aika laittaa hakemuksen valmistelu vauhtiin.

Soljet myönnetään vuosittain Yrjönpäivänä 23. huhtikuuta. Uudellamaalla Mannerheim-solki voidaan jakaa joko yhteisessä Partioviikon tapahtumassa tai oman lippukunnan tilaisuudessa.


II-luokan Mannerheim-solki

  • II-luokan solki voidaan myöntää 17–19-vuotiaalle partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiotehtävissä.
  • Mannerheim-solki ei ole jokaisen aktiivisen nuoren partiolaisen tunnus, vaan saajan tulee erottautua samanikäisistä muista partiolaisista siinä, että partioaate näkyy jokapäiväisessä elämässä. Osallistuminen lippukuntatyössä on viikoittaista.

I-luokan Mannerheim-solki

  • I-luokan solkea voidaan ehdottaa enintään 23-vuotiaalle partiolaiselle, joka on partio- ja muussa toiminnassaan erityisesti aatteellisesti kunnostautunut ja aktiivinen.
  • Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön myös mikäli opiskelun tai työn vuoksi toimii toiselta paikkakunnalta käsin. Toiminta voi tapahtua osin myös verkkopalveluiden välityksellä. Toimiminen esimerkiksi opiskelupaikkakunnalla toisen lippukunnan toiminnassa katsotaan ansioksi.
  • I-luokan soljen voi saada aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua II-luokan soljen myöntämisestä.
  • I-luokan Mannerheim-solkea voidaan nykyisin ehdottaa ilman aiempaa II-luokan solkea, mutta tällöin tulee ehdotuksessa esittää perustelut myös II-luokan soljen vaatimuksiin.

Anominen

Soljet anotaan Kuksassa. Katso ohjeet hakemuksen tekemiseen! Uudenmaan Partiopiirin palautetoimikunta auttaa ja neuvoo mielellään hakemusten teossa.

 

Kuva: Susanna Mikander

ansiomerkit, Lippukunnille, Uutiset ,

Piirin syysmestaruus ratkaistiin Hyvinkäällä Poronkusema’18-kisoissa

11.9.2018,

Hyvinkään Usmi-Kytäjän maastossa seikkaili viikonloppuna 12 vartiollista partiolaisia, kun Uudenmaan partiopiirin syysmestaruutta ratkottiin Poronkusema’18-partiotaitokilpailussa.

Poronkusema on Uudellamaalla pitkät perinteet omaava kilpailu, jonka järjestäjinä toimivat hyvinkääläiset lippukunnat Hyvinkään Metsätytöt, Hyvinkään Nummenpojat, Hyvinkään Miilupartio ja Martin partio.

”Mukavin tehtävä vartioiden mielestä oli palautteiden perusteella ”Kone”, jossa piti rakentaa hissi. Sää oli kaikkea muuta kuin syksyinen, lämpöä riitti ja vettä taisi tulla muutama pisara sunnuntaina aamupäivällä. Vartioilla näytti olevan mukavaa ja naurua riitti, eikä kukaan keskeyttänyt kisaa siksi, että olisi ollut liian rankkaa. Varsin onnistuneet partiotaitokilpailut meillä siis oli,” kertovat kisajärjestäjät.

”Vinkkiviitonen seuraavien kisojen järjestäjille: kerätkää ajoissa tarpeeksi tekijäporukkaa kasaan, kisat tuppaavat yleensä olemaan melko suuren työn tulos!”

Syyskisoissa miteltiin kolmessa eri sarjassa: punaisessa (14-18-vuotiaat pojat ja sekavartiot), harmaassa (yli 18-vuotiaat miehet ja sekavartiot) ja ruskeassa (yli 18-vuotiaat naiset). Kisojen voittajavartiot näet alta.

Seuraavan kerran Uusimaalla kilpaillaan helmikuussa kaikissa sarjoissa Lohjan Nummi-Pusulassa talvimestaruudesta.

 

Kuvat: Zinaida Terho & Juha Nurmi

Partiotaitokisat, Samoajat, Uutiset, Vaeltajat , ,